Detekce

Videosenzory

Typickým příkladem jednoúčelové aplikace, řešené naší firmou, jsou videosenzory. Jsou to specializovaná jednoúčelová zařízení pro detekci charakteristických situací (změny vyhodnocované scény), pracující v reálném čase. Detekce probíhá na základě digitálního zpracování obrazu z kamer uzavřeného televizního okruhu. Do výrobků této kategorie patří videosenzory SATES, určené pro střežení objektů, a jednotky AUTOSCAN, zaměřené na vyhodnocování dopravních situací.

Systém SATES

Detekce pohybu

SATES je stavebnicový systém automatického televizního střežení, který sdružuje funkci sledování objektu televizními kamerami s detekcí narušení sledovaného prostoru. Vyhodnocuje pohyb objektů ve vybraných zónách zorného pole televizních kamer. V případě detekce pohybu v těchto zónách upozorní ostrahu objektu a zaznamená vzniklou situaci, včetně příslušné obrazové dokumentace. Základní stavební jednotkou systému je videosenzor SATES VS8. Použitý postup digitálního zpracování signálu s hardwarovou podporou vyhovuje náročným požadavkům, kladeným na spolehlivou detekci pohybu ve venkovním prostředí.

Systém je vhodný pro střežení středně velkých a rozsáhlých objektů. Je konstruován jak pro střežení vnitřních tak i venkovních prostorů. Lze jej použít samostatně nebo jako doplňující nadstavbu k různým druhům EZS, kde kromě zvýšení uživatelského komfortu může plnit ještě další funkce:


Pořízené záznamy umožňují nadřízeným pracovníkům rychlou a přehlednou kontrolu každodenního provozu ve střeženém objektu. Mimo jiné je z nich možno zpětně vyčíst, které osoby prošly střeženými místy, kdy to bylo a co nesly, jaké automobily vjely do objektu, v jaké době a kolika strážnými byly provedeny předepsané obchůzky, způsob reakce obsluhy na poplachové situace a mnoho dalších zajímavých informací.

Systém SATES umožňuje modulární výstavbu různě složitých systémů, od jednoduché sestavy pro středně velké objekty, až po náročné varianty pro střežení rozsáhlých objektů s vyššími riziky. Vedle videosenzorových jednotek a TV monitorů mohou být v sestavě zapojeny videorekordéry, křížové videopřepínače a externí poplachové ústředny EZS spolu s řídicím počítačem SATES-PC, který komunikuje s jednotlivými komponeny systému a umožňuje komfortní ovládání sestavy a vyhodnocování činnosti z jednoho místa.

Jednotka SATES VS8

Jednotka SATES VS8

Detekuje pohyb ve vybraných zónách zorného pole max. 8 TV kamer, tvořících jednu sekci systému. Při detekci pohybu vyhlásí poplach a přepne příslušnou kameru na kontrolní monitor. Zaznamenává sekvenci digitalizovaných snímků charakterizujících počátek poplachu a spouští nahrávání na videorekordér. Pro sestavy do 8 kamer a s menšími nároky na komfort obsluhy může být použit autonomně bez dalších stavebních prvků systému, pouze s připojeným TV monitorem, případně videorekordérem. Systém je pak ovládán prostřednictvím menu na obrazovce TV monitoru, základní funkce mohou být řízeny z připojené ovládací klávesnice.


Systém AUTOSCAN

Systém AUTOSCAN je určen pro sledování situací na dopravních komunikacích, zvláště pak pro sledování provozu v tunelech. Jednotka AUTOSCAN je řízena počítačem PC, který je doplněn dalšími specializovanými kartami, zajišťujícími všechny základní funkce systému (digitalizaci signálu z kamer, přepínání vstupů jednotlivých kamer a jejich synchronizaci, ... ). Základní funkce systému spočívá v detekci stojících vozidel, která se provádí na základě vyhodnocení videosignálu z jednotlivých TV kamer. K detekci zastaveného vozidla dochází maximálně do 40 s od jeho zastavení.

Situace v Strahovském tunelu

Jednotka AUTOSCAN vyhodnocuje signál maximálně z 8 TV kamer, které jsou periodicky přepínány. Standardním výstupem pro nadřízený řídicí systém je 8 kontaktů relé, které jsou spínány v případě pozitivní detekce. Dále je jednotka vybavena rozhraním RS 232 pro předávání dat a komunikaci s nadřízeným systémem. Jednotka má výstup pro kontrolní monitor a vstupní konektor pro ovládací klávesnici.

Systém sleduje dopravní situaci v nastavitelné detekční zóně, která může zabírat určitou část zorného pole kamery. Zóna je složena z několika lichoběžníkových segmnetů, aby vykrývala celý profil zabírané vozovky i v zakřivených úsecích. Prostorovou perspektivu systém automaticky zohledňuje korekcí parametrů při vlastním vyhodnocování situace. Při umístění kamer minimálně 3,5 m nad vozovkou je systém schopen účinně vykrývat prostor až do vzdálenosti 180 m od každé kamery.

Stojící kolona aut

Podle konkrétní situace lze ovlivnit detekci jednotlivých stojících vozidel a kolon nastavením celé řady pracovních parametrů, jako jsou např. časové parametry detekce, koeficienty potlačení pozadí, kritéria jasu a minimálních rozměrů detekovaného objektu a pod. Úpravou těchto parametrů lze zohledňovat specifické podmínky provozu dané např. různým prostředím, umístěním kamer či dalšími požadavky na detekci. Parametry lze měnit jak globálně tak i pro každou kameru zvlášť.

V případě pozitivní detekce sepne systém příslušné výstupní relé a zaznamená místo, datum a čas události. Kromě toho znamená na pevný disk i sekvenci snímků, charakterizujících detekovanou situaci. Záznamy je možno zpětně vyhledávat a prohlížet, a to podle čísla kamery, data a času události.

Detekce dopravní nehody

Ze zaznamenaných sekvencí snímků je možno identifikovat a analyzovat příčiny vzniku jednotlivých dopravních kongescí i jejich další průběh, například pro typické dopravní špičky nebo nehody. Statistická data z provozu systému umožňují následné vyhodnocení typických situací a mohou sloužit jako podklad pro optimalizaci provozu na sledovaných komunikacích.

 

Na doprovodných snímcích je v levém horním rohu uvedeno číslo kamery, číslo snímku v sekvenci, datum a čas události. Kromě těchto dat je na snímcích graficky vyznačena poloha detekce. Snímky zachycují provoz systému ve Strahovském tunelu v Praze (zde zobrazeny ve zmenšeném rozlišení).